Thiết bị nhận diện khuôn mặt

Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào & Chấm Công SpeedFace-V4L

SpeedFace-V4L

    &#8811 Nhận diện khuôn mặt visible light

    &#8811 Thuật toán chống giả mạo tiên tiến

    &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: khuôn mặt, lòng bàn tay, thẻ, mật khẩu

    &#8811 Dung lượng khuôn mặt 800

    &#8811 Dung lượng lòng bàn tay 800