Phần Mềm

Phầm Mềm Quản Lý Chấm Công BioTime 8.0

BioTime 8.0

    &#8811 Phần Mềm Quản Lý Chấm Công Trên Nền Tảng Website

    &#8811 Hỗ Trợ Nhiều Dạng Chia Ca

    &#8811 Nhân Viên Tự Thao Tác & Quản Lý

    &#8811 Tự Động Xuất Các Dạng Báo Cáo Chấm Công