WDMS

WDMS là Hệ thống Tổng thể Dữ liệu dựa trên Web, một phần mềm trung gian nâng cao.

Là một phần mềm trung gian, WDMS cho phép bạn triển khai trên các máy chủ và cơ sở dữ liệu để quản lý thiết bị và giao dịch. Quản trị viên có thể truy cập WDMS  ở bất kỳ đâu bằng trình duyệt hoặc phần mềm của bên thứ ba bằng API để xử lý hàng nghìn thiết bị. Đồng thời, mô-đun MTD mới của WDMS sẽ đảm bảo rằng mọi nhân viên đều có thân nhiệt ổn định khi bước vào khu vực làm việc


WDMS Online Demo,Please click here

(User Name:admin ; Password:admin123)

WDMS Offline Activation License, Please click here

Note: WDMS V8.0.3 use Biotime 8.0 offline activation license


Tài liệu: WDMS_Vietnamese Leaflet