Y Tế

Advanced Biometric Hospital Solution

Giải pháp sinh trắc học tiên tiến trong Y tế mùa Covid-19 – Sinh trắc học cảm ứng với phát hiện nhiệt độ cơ thể Tài liệu Giải pháp sinh trắc học tiên tiến trong Y tế mùa Covid-19 – Sinh trắc học cảm ứng với phát hiện nhiệt độ cơ thể – Advanced Biometric Hospital Solution Advanced Biometric Hospital Solution